Tα παρακάτω διατυπώνονται με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία .

Οι διαχειριστές των ιστότοπων: aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr έχουν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών των ιστοτόπων, μέσα στο υπάρχον κείμενο ή και πιθανή αλλαγή στο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά.

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση των aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr, θεωρεί ως δεδομένη την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Όπου συναντάται ο όρος εταιρεία παραπέμπει στον ιδιοκτήτη των ιστότοτοπων aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr με επωνυμία ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών των site aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στα site aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr .

Έχει υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου των site aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr.

Ο επισκέπτης /χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των site aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο των ιστότοπων aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας που το διαχειρίζεται και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα από αυτά δε είναι δυνατόν να αποτελέσει ολόκληρο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες των παρόντων ιστοτόπων aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr που και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Τα Website μας aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 18 ετών.  Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τους ιστοτόπους  aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

Η εταιρία και νόμιμος εκπρόσωπος των ιστότοπων aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr , ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία και νόμιμος εκπρόσωπος των ιστότοπων aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr, ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η εταιρία ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι διαχειριστές των site aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες, ώστε οι ιστότοποι να συμπεριλαμβάνουν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη σας και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση σας, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Οι παρούσες ιστοσελίδες aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr ενδέχεται να  περιέχουν «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε την ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω «συνδέσμων», «υπερκείμενων συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) . Oι δικτυακοι τόποι  aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπουν.

Δεν επιτρέπονται τα παρακάτω:

Χρήση τoυ περιεχομένου που βρίσκεται στις ιστοσελίδες aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr για εμπορικούς σκοπούς.

Μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή εξαγωγή πληροφοριών από την εταιρεία ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και διανομή ξεχωριστών αυτών των πληροφοριών.

Τη χρήση οποιουδήποτε από τα σήματα, τα λογότυπα ή τα σχέδια της εταιρείας.

Να μοιραστείτε το περιεχόμενο με τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ανάρτηση σε προσωπική ιστοσελίδα, blog, μάθημα εκτός αν λάβετε συγκεκριμένη, γραπτή άδεια από την εταιρεία.

Αγορές

Παρακαλούμε να προσέχετε να αναγράφεται σωστά το email σας καθώς σε περίπτωση λάθους, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί τα σχόλιά σας εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του.

Αποκλεισμός Ευθύνης Για Πληροφορίες/Συμβουλές

Το περιεχόμενο , οι πληροφορίες , τα άρθρα που περιλαμβάνονται στους ιστότοπους aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως δεσμευτικές πληροφορίες ή/και συμβουλές. Ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την υλοποίηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Οι ιστότοποι aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχόμενων λαθών Οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται κατά κύριο λόγο στην προσωπική και επαγγελματική εμπειρία των δημιουργών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών και προσαρμογής των συμβόλων και υλικού  που παρέχονται στη δική τους προσωπική περίπτωση.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Για ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Οι ιστότοποι aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr επιφυλάσσονται για το δικαίωμα τους να τροποποιούν ή να ανανεώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται . Η εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, τη φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση το παρόν κείμενο θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω των aalaser.gr, aalaser.eu, maranicustommade.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Κάθε διαφορά σύμφωνα με το Νόμο που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξ αιτίας αυτής θα υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που το προϊόν που θα παραλάβετε έχει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα ( όχι ελάττωμα που δημιουργήθηκε από δική σας χρήση ή έλλειψη προσοχής ), τότε είναι δυνατή η επιστροφή του: είτε με αντικατάσταση με ένα ίδιο προϊόν, υπό την προυπόθεση ΜΟΝΟ ότι το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία (ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑΠΡΟΙΟΝΡ, ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ), είτε με επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλατε. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται εντός μίας εβδομάδας ( 7 ημερών ). Δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή χρημάτων για προϊόντα που παραδίδονται χωρίς κανένα ελάττωμα.

Ακύρωση Παραγγελίας

Για να ακυρώσετε μια παραγγελία θα πρέπει να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ με την εταιρία μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 6930803759, 6997214455 εντός 24 ωρών από την στιγμή της παραγγελίας καθότι το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων μας είναι προσωποποιημένα με χάραξη των στοιχείων που εσείς μας δίνετε και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλον χρήστη.

Τα προϊόντα μας δεν είναι έτοιμα, αλλά φτιάχνονται ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ έπειτα από δική σας εντολή . Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν δεχόμαστε επιστροφές και η πολιτική ακυρώσεών μας είναι αυστηρή .

Δικαιώματα των Υποκειμένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχική σελίδα για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα Άρθρα 15 επ. του ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (κατά περίπτωση), περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία.

Στοιχεία επιχείρησης

Ανέμου Απόστολος

Μελίνας Μερκούρη 0, Τριάδι, Θέρμη , Θεσσαλονίκη 57001

Εμπορικά σήματα-διακριτικοί τίτλοι : Maranicustommade, AAlaser

ΑΦΜ 302038070 ΔΟΥ Ζ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 155680508000

Τηλ 6997214455, 6930803759
info@maranicustommade.gr, info@aalaser.gr

Ώρες τηλ. επικοινωνίας: Καθημερινά 10.00-18.00

Καλάθι αγορών
Scroll to Top